Ministeries Ministers zijn de personen die aan het hoofd staan en leiding geven aan een ministerie. Ministers... lees meer Tweede Kamer De politici die actief zijn in de Tweede Kamer zijn rechtstreeks gekozen door het volk. Zij zijn ... lees meer Politieke partijen Met een politieke partij bedoelen we een groep mensen die zich verenigd hebben op basis van gemee... lees meer Eerste Kamer In Nederland kennen we een Staten-Generaal die is verdeeld over twee kamers.  De Eerste Kame... lees meer

Links en Rechts

Geplaatst op: 20-11

Weet jij wat het betekend wanneer een partij links of rechts is? Dit is in principe heel eenvoudig. Je zult wel eens hebben gehoord dat een partij zoals de Partij Voor de Vrijheid, PVV van Geert Wilders, de meest rechtse partijvorm kent. Daar recht tegenover, aan het andere uiteinde staat de Socialistische Partij (SP) van Emile Roemer die vaak geassocieerd wordt met extreem links. Waarom een partij nou links of rechts wordt genoemd is heel eenvoudig. Dit heeft te maken met de opvattingen waarin ze van elkaar verschillen en verdeeld zijn in het spectrum van de Tweede Kamer. Als we de Tweede Kamer bekijken vanuit een plattegrond beeld dan zien we dat het spectrum bestaat uit een verdeling van links naar rechts waarover verschillende partijen zijn verdeeld. Zo zien we naarmate de partijen gelijke belangen nastreven ze dichter bij elkaar zitten dan de partijen die totaal andere opvattingen hebben. We spreken dan ook van extreem links of extreem rechts als een partij helemaal aan het uiteinde zit van het spectrum, dus wanneer een partij aan de meest rechtse kant of aan de meest linkse kant zit vanuit het middelpunt. Daarnaast komen centrum links en centrum rechts, en het centrum.

Conservatief en progressief

Naast de verdelingen van politiek rechts of politiek links, horen we ook vaker de termen conservatief en progressief wanneer we over politiek spreken. Maar wat betekenen deze termen nou precies en hoe kunnen we de partijen in de Tweede Kamer nou verdelen onder deze twee termen? Allereerst moet duidelijk worden dat de termen progressief en conservatief homoniem zijn. Dat betekent dat een woord precies hetzelfde geschreven wordt en precies hetzelfde klinkt in uitspraak maar toch een verschillende betekenis heeft. Om duidelijk te maken wat we precies bedoelen met de termen progressief en conservatief moet je begrijpen dat het gaat om politiek conservatief en politiek progressief. Wanneer we dus spreken over conservatief en progressief in het algemeen bedoelen we met conservatief, het conserveren van of behouden van iets. Dus eigenlijk iets wat kan vergaan zoals levensmiddelen. Met progressief bedoelen we vooruitgang, een progressieve regressielijn in wiskundige taal bijvoorbeeld is een stijgende lijn. In de politieke zin bedoelen we met conservatief eigenlijk het behouden van tradities, wetgevingen, manieren van handelen en politiek progressief.  Een conservatieve partij is vaak gericht op het behouden van dingen zoals ze zijn en progressieve partijen zijn meer gericht op het veranderen van zaken zoals ze nu zijn. Linkse partijen worden vaak bestempeld als progressief doordat zij vaak zaken willen aanpassen en veranderen. Een rechtse partij bestempelen we dan met de tegenovergestelde en zijn dan ook conservatief. Rechtse conservatieve partijen streven naar het behoud van belangen, tradities en cultuur zoals die nu geregeld zijn.

Veranderen van visie

Hoe een partij kan worden ingedeeld varieert van tijd tot tijd en is vaak afhankelijk van de partijleider die de partij aanstuurt in een bepaalde richting. Een voorbeeld hiervan is de partij Groenlinks, die door zijn linkse visie en ligging dus bestempeld kan worden als progressief. Toen de partij onder leiding stond van Femke Halsema is de visie echter deels veranderd doordat zij de partij een kant op stuurde die minder progressief was en meer conservatieve ideeën ging doorvoeren dan voorheen. Hierdoor is de partij zelfs van uiterst linkse plaats in de tweede kamer, meer naar het midden verschoven in het spectrum van de kamer.